Home

Shows and Videos

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 5 Pagbibigay ng Ngalan at Umpisa Tunog ng Bagay o Larawan

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 5 : Pagbibigay ng Ngalan at Umpisa Tunog ng Bagay o Larawan Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 6 Pagpapahayag ng Ideya sa Pamamagitan ng Iba't ibang Simbolo

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 6 : Pagpapahayag ng Ideya sa Pamamagitan ng Iba't ibang Simbolo Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 9 Pagbibigay ng Pares ng mga Salitang Magkasingtunog

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 9 : Pagbibigay ng Pares ng mga Salitang Magkasingtunog mula sa Kuwentong Napakinggan Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 10 Paghahambing sa Malalaki at Maliliit n Letra

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 10 : Paghahambing sa Malalaki at Maliliit n Letra Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 11 Pagbbibigay Kahulugan ng mga Salita

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 11: Pagbbibigay Kahulugan ng mga Salita sa Pamamagitan ng Realia, Larawan, at Galaw o Kilos Teacher : Gerry L. Rivas

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 2 Kilalanin ang Mga gamit

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 2 : Kilalanin ang Mga gamit Teacher : Rafael Martinez

Grade 1 Math Q1 Ep 10 isualizing and Giving the Place Value and Value of a Digit

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 10 : Visualizing and Giving the Place Value and Value of a Digit in One and Two Digit Numbers Teacher : Maria Luisa San Miguel

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 7 Ang Paborito kong Halaman

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 7 : Ang Paborito kong Halaman Teacher : Eujan Abracia

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 8 Ang Paborito Kong Halaman

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 8 : Ang Paborito Kong Halaman Teacher : Eujan Abracia

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 6 Ang Paborito Kong Halaman

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 6 : Ang Paborito Kong Halaman Teacher : Eujan G. Abracia

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 4 Iba't ibang kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 4 : Iba't ibang kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili , Pamilya, Tahanan, at Paaralan Teacher : Rafael martinez

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 3 Iba't ibang Kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 3 : Iba't ibang Kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili , Pamilya, Tahanan, at Paaralan Teacher : Rafael Martinez

Grade 1 Math Q1 Ep 4 Bilang na Kulang ng Isa sa Naibigay na Bilang

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 4 : Bilang na Kulang ng Isa sa Naibigay na Bilang Teacher : Maria Luisa R. San Miguel

Grade 1 Math Q1 Ep 13 Identifying, Reading and Writing Ordinal Numbers

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 13 : Identifying, Reading and Writing Ordinal Numbers: 1st, 2nd, 3rd, up to 10th Object in a Given Set from a Given Point of Reference Teacher : Maria Luisa San Miguel

Grade 1 Math Q1 Ep 14 Recognizing and Comparing Coins and Bills up to 100 php and their Notations

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 14 : Recognizing and Comparing Coins and Bills up to 100 php and their Notations Teacher : Maria Luisa San Miguel

Grade 1 Math Q1 Ep 8: Ordering Sets from Least to Greatest and Vice Versa

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 8 : Ordering Sets from Least to Greatest and Vice Versa Teacher : Maria Luisa San Miguel

Grade 1 Math Q1 Ep 9 Reading and Writing Numbers Up to 100 in Symbols and in Words

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 9 : Reading and Writing Numbers Up to 100 in Symbols and in Words Teacher : Maria Luisa San Miguel

Grade 1 Math Q1 EP 11 Rename Numbers into Tens and Ones

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 11 : Rename Numbers into Tens and Ones Teacher : Ma. Luisa San Miguel

Grade 1 MTB MLE Ep14: Pagtutugma ng Salita sa Wastong Larawan

Grade 1 MOTHER TONGUE-BASED MULTILINGUAL EDUCATION Episode 14: Pagtutugma ng Salita sa Wastong Larawan Teacher: Sir Gerry Rivas

Grade 1 MTB MLE Ep15: Tamang Pagbabasa at Pagbibigay ng Tamang Pagkakasunod-sunod ...

Grade 1 MOTHER TONGUE-BASED MULTILINGUAL EDUCATION Episode 15: Tamang Pagbabasa at Pagbibigay ng Tamang Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari sa Kuwento Teacher: Sir Gerry L. Rivas

Grade 1 Math Q1 Ep6: Regrouping Sets of Ones to Sets of Tens and Sets of Tens into Hundreds

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 6: Regrouping Sets of Ones to Sets of Tens and Sets of Tens into Hundreds Using Objects Teacher: Maria Luisa San Miguel

Grade 1 Math Q1 Ep12: Comparing Numbers Up to 100 Using Relation Symbols and Ordering Them etc

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 12: Comparing Numbers Up to 100 Using Relation Symbols and Ordering Them in Increasing or Decreasing Order Teacher: Maria Luisa San Miguel

Grade 1 MTB Q1 Ep8: Paggamit ng Karaniwang Ekspresyon at Magalang na Pananalita

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 8 : Paggamit ng Karaniwang Ekspresyon at Magalang na Pananalita Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB Q1 Ep7: Paghubog sa Kahusayan sa Pagsagot sa mga Tanong Hango sa Kwentong Maririning ...

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 7 : Paghubog sa Kahusayan sa Pagsagot sa mga Tanong Hango sa mga Kwentong Maririning at Mababasa Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep7: Paghahambing sa Karanasan at Kwento sa Buhay

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7 : Paghahambing sa Karanasan at Kwento sa Buhay Teacher : Danilyn Espinola

Grade 1 Araling panlipunan Q1 Ep8: Bata, Mangarap Ka

Grade 1 Araling panlipunan Quarter 1 Episode 8 : Bata, Mangarap Ka Teacher : Danilyn Espinosa

Grade 1 MTB Q1 Ep13: Pagsulat ng mga Letra Ayon sa Tamang Laki at Layo sa Isa't Isa

Grade 1 Mother Tongue-Based Muiltilingual Education Quarter 1 Episode 13: Pagsulat ng mga Letra Ayon sa Tamang Laki at Layo sa Isa't Isa/Pagtukoy sa Tunog ng Unang Letra Teacher: Sir Gerry Rivas

Grade 1 MTB Q1 Ep12: Pangkatang Pagbikas at Pag-awit ng mga Kilalang Tugma at Awitin

Grade 1 Mother Tongue-Based Muiltilingual Education Quarter 1 Episode 12: Pangkatang Pagbikas at Pag-awit ng mga Kilalang Tugma at Awitin Teacher: Gerry Rivas

Grade 1 ESP Q1 Ep3: Pagpapahalaga sa Sarili

Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3 : Pagpapahalaga sa Sarili Teacher : Aileen Sto. Domingo

Grade 1 Math Q1 Ep3: Bilang na Higit ng Isa sa Naibigay na Bilang

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 3 : Bilang na Higit ng Isa sa Naibigay na Bilang Teacher : Maria Luisa San Miguel

Grade 1 ESP Q1 Ep5: Pagtukoy sa mga Kilos at Gawain na Nagpapakita ng Pagmamahal

Grade 1 Edukasyon sa Pagkatao Quarter 1 Episode 5 : Pagtukoy sa mga Kilos at Gawain na Nagpapakita ng Pagmamahal at Pagmamalasakit sa mga Kasapi ng Pamilya Teacher : Aileen Sto. Domingo

Grade 1 Math Q1 Ep7: Comparing Two Sets Using the Expressions Less Than, More Than, and As Many As

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 7 : Comparing Two Sets Using the Expressions "Less Than", "More Than", and "As Many As" Teacher : Maria Luisa San Miguel

Grade 1 ESP Q1 Ep4: Nakakikilala ng mga Gawaing Nagpapakita ng Pagkakabuklod

Grade 1 Edikasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Nakakikilala ng mga Gawaing Nagpapakita ng Pagkakabuklod ng Pamilya Teacher : Aileen Sto.Domingo

Grade 1 MTB Q1 Ep4: Pagtukoy sa mga Salitang Magkasingtunog

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 4 : Pagtukoy sa mga Salitang Magkasingtunog Teacher : Gerry L. RIvas

Grade 1 MTB Q1 Ep3: Pagbasa ng mga Salita

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 3 : Pagbasa ng mga Salitang Angkop sa Unang Baitang nang may Tamang Bilis at Kahusayan Teacher : Gerry L. Rivas

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep6: Nagbabago Ako Part 2

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6 : Nagbabago Ako Part 2 Teacher : Danilyn B. Espinola

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep5: Nagbabago Ako Part 1

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Nagbabago Ako (Part 1) Teacher : Danilyn B. Espinola

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep4: Mga Mahahalagang Pangyayari at Pagbabago sa Buhay

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4 : Mga Mahahalagang Pangyayari at Pagbabago sa Buhay Teacher : Danilyn B. Espiola

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep3: Mga Mahalagang pangyayari at Pagbabago sa Buhay

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Mga Mahalagang pangyayari at Pagbabago sa Buhay Teacher : Danilyn Espinola

Grade 1 ESP Q1 Ep1: Pagkilala sa Sarili

Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1 : Pagkilala sa Sarili Teacher : Aileen D. Sto. Domingo

Grade 1 Math Q1 Ep5: Regrouping Sets of Ones into Sets of Tens Using Objects

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 5 : Regrouping Sets of Ones into Sets of Tens Using Objects Teacher : Maria Luisa San Miguel

Grade 1 ESP Q1 Ep2: Pagpapahalaga sa Sarili

Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2 : Pagpapahalaga sa Sarili Teacher : Aileen D. Sto. Domingo

Grade 1 MTB Q1 Ep2: Paggamit sa Terminong Kaugnay sa Aklat

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 2 : Paggamit sa Terminong Kaugnay sa Aklat Teacher : Gerry L. Rivas

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep2: Mga Pangunahing Pansariling Pangangailangan

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Mga Pangunahing Pansariling Pangangailangan Teacher : Danilyn B. Espinola

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep1: Mga Batayang Impormasyon Tungkol sa Sarili

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1 : Mga Batayang Impormasyon Tungkol sa Sarili Teacher : Danilyn B. Espinola

Grade 1 Math Q1 Ep2: Bilang 1-100

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 2 : Bilang 1-100 Teacher : Maria Luisa San Miguel

Grade 1 Math Q1 Ep1: Bilang 1 - 50

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 1: Bilang 1 - 50 Teacher: Maria Luisa San Miguel