Home / 1st Grade

1st Grade: Reading

Grade 1 Math Q1 Ep 13 Identifying, Reading and Writing Ordinal Numbers

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 13 : Identifying, Reading and Writing Ordinal Numbers: 1st, 2nd, 3rd, up to 10th Object in a Given Set from a Given Point of Reference Teacher : Maria Luisa San Miguel

Grade 1 Math Q1 Ep 9 Reading and Writing Numbers Up to 100 in Symbols and in Words

Grade 1 Math Quarter 1 Episode 9 : Reading and Writing Numbers Up to 100 in Symbols and in Words Teacher : Maria Luisa San Miguel

Grade 1 MTB Q1 Ep3: Pagbasa ng mga Salita

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 3 : Pagbasa ng mga Salitang Angkop sa Unang Baitang nang may Tamang Bilis at Kahusayan Teacher : Gerry L. Rivas