Home / 1st Grade

1st Grade: Social Studies

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 6 Pagpapahayag ng Ideya sa Pamamagitan ng Iba't ibang Simbolo

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 6 : Pagpapahayag ng Ideya sa Pamamagitan ng Iba't ibang Simbolo Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 MTB-MLE Q1 Ep 9 Pagbibigay ng Pares ng mga Salitang Magkasingtunog

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 9 : Pagbibigay ng Pares ng mga Salitang Magkasingtunog mula sa Kuwentong Napakinggan Teacher : Gerry Rivas

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 4 Iba't ibang kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 4 : Iba't ibang kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili , Pamilya, Tahanan, at Paaralan Teacher : Rafael martinez

Grade 1 Music and Arts Q1 Ep 3 Iba't ibang Kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit

Grade 1 Music and Arts Quarter 1 Episode 3 : Iba't ibang Kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili , Pamilya, Tahanan, at Paaralan Teacher : Rafael Martinez

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep7: Paghahambing sa Karanasan at Kwento sa Buhay

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7 : Paghahambing sa Karanasan at Kwento sa Buhay Teacher : Danilyn Espinola

Grade 1 Araling panlipunan Q1 Ep8: Bata, Mangarap Ka

Grade 1 Araling panlipunan Quarter 1 Episode 8 : Bata, Mangarap Ka Teacher : Danilyn Espinosa

Grade 1 ESP Q1 Ep3: Pagpapahalaga sa Sarili

Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3 : Pagpapahalaga sa Sarili Teacher : Aileen Sto. Domingo

Grade 1 ESP Q1 Ep5: Pagtukoy sa mga Kilos at Gawain na Nagpapakita ng Pagmamahal

Grade 1 Edukasyon sa Pagkatao Quarter 1 Episode 5 : Pagtukoy sa mga Kilos at Gawain na Nagpapakita ng Pagmamahal at Pagmamalasakit sa mga Kasapi ng Pamilya Teacher : Aileen Sto. Domingo

Grade 1 ESP Q1 Ep4: Nakakikilala ng mga Gawaing Nagpapakita ng Pagkakabuklod

Grade 1 Edikasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Nakakikilala ng mga Gawaing Nagpapakita ng Pagkakabuklod ng Pamilya Teacher : Aileen Sto.Domingo

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep6: Nagbabago Ako Part 2

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6 : Nagbabago Ako Part 2 Teacher : Danilyn B. Espinola

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep5: Nagbabago Ako Part 1

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Nagbabago Ako (Part 1) Teacher : Danilyn B. Espinola

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep4: Mga Mahahalagang Pangyayari at Pagbabago sa Buhay

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4 : Mga Mahahalagang Pangyayari at Pagbabago sa Buhay Teacher : Danilyn B. Espiola

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep3: Mga Mahalagang pangyayari at Pagbabago sa Buhay

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Mga Mahalagang pangyayari at Pagbabago sa Buhay Teacher : Danilyn Espinola

Grade 1 ESP Q1 Ep1: Pagkilala sa Sarili

Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1 : Pagkilala sa Sarili Teacher : Aileen D. Sto. Domingo

Grade 1 ESP Q1 Ep2: Pagpapahalaga sa Sarili

Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2 : Pagpapahalaga sa Sarili Teacher : Aileen D. Sto. Domingo

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep2: Mga Pangunahing Pansariling Pangangailangan

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Mga Pangunahing Pansariling Pangangailangan Teacher : Danilyn B. Espinola

Grade 1 Araling Panlipunan Q1 Ep1: Mga Batayang Impormasyon Tungkol sa Sarili

Grade 1 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1 : Mga Batayang Impormasyon Tungkol sa Sarili Teacher : Danilyn B. Espinola