Home / 2nd Grade

2nd Grade: Reading

Grade 2 MTB Q1 Ep8: Pagbasa ng mga Salitang May Kambal-Katinig

Grade 2 Mother-Tongue Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 8: Pagbasa ng mga Salitang May Kambal-Katinig Teacher: Alma Cecilia Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 14 Pagbasa ng mga Magkakaugnay na Salita

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 14 : Pagbasa ng mga Magkakaugnay na Salita Teacher : Alma Cecilia Lawagan