Home / 2nd Grade

2nd Grade: Social Studies

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep1: Konsepto at mga Elemento ng Komunidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1: Konsepto at mga Elemento ng Komunidad Teacher: Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep2: Mga Institusyon sa Komunidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2: Mga Institusyon sa Komunidad Teacher: Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep3: Paglalarawan sa Aking Komunidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Paglalarawan sa Aking Komunidad Teacher : Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep4: Komunidad Ko, Pahahalagaan ko

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4 : Komunidad Ko, Pahahalagaan ko Teacher : Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep5: Bumubuo ng Komunidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Bumubuo ng Komunidad Teacher : Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep6: Tungkulin at Gawain ng mga Bumubuo ng Komunidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6 : Tungkulin at Gawain ng mga Bumubuo ng Komunidad; Kaugnayan sa Sarili at Pamilya Teacher : Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep7: Komunidad ko, Iguguhit Ko!

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7: Komunidad ko, Iguguhit Ko! Teacher: Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep8: Komunidad Ko, Iguguhit Ko! (Mga Pananda o Simbolo para sa mga ...

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8: Komunidad Ko, Iguguhit Ko! (Mga Pananda o Simbolo para sa mga Estruktura at Imprastraktura) Teacher: Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep9: Komunidad ko, Iguguhit ko! (Mga Pananda o Simbolo ng Anyong Lupa)

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 9: Komunidad ko, Iguguhit ko! (Mga Pananda o Simbolo ng Anyong Lupa at Anyong Tubig) Teacher: Shane Mariano

Grade 2 Araling Panlipunan Q1 Ep10: Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad (Uri ng Panahon)

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 10: Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad (Uri ng Panahon) Teacher: Shane Mariano

Grade 2 AP Q1 Ep 11 Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad (Mga Kalamidad)

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 11 : Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad (Mga Kalamidad) Teacher : Shane Mariano

Grade 2 AP Q1 Ep12 Wastong Gawain at Pagkilos sa Tahanan sa Panahon ng Kalamidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12 : Wastong Gawain at Pagkilos sa Tahanan sa Panahon ng Kalamidad Teacher : Shane Mariano

Grade 2 AP Q1 Ep 13 Wastong Gawain at Pagkilos sa Paaralan sa Panahon ng Kalamidad

Grade 2 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 13 : Wastong Gawain at Pagkilos sa Paaralan sa Panahon ng Kalamidad Teacher : Shane Mariano

Grade 2 ESP Q1 Ep1: Kakayahan Ko, Pagyayamanin Ko!

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Kakayahan Ko, Pagyayamanin Ko! Teacher: Mary Anne Santos

Grade 2 ESP Q1 Ep2: Espesyal Ka, Espesyal na Kaalaman

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2: Espesyal ka, Espesyal n Kaalaman Teacher : Mary Anne D. Santos

Grade 2 ESP Q1 Ep3: Kakayahan at Talento ay Gamitin, Kapuwa at Sarili ay Pasayahin

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3: Kakayahan at Talento ay Gamitin, Kapuwa at Sarili ay Pasayahin Teacher: Mary Anne Santos

Grade 2 ESP Q1 Ep4: Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakato Quarter 1 Episode 4 : Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan Teacher : Mary Anne D. Santos

Grade 2 ESP Q1 Ep5: Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan Teacher: Mary Anne Santos

Grade 2 Filipino Q1 Ep7: Pagsagot sa mga Tanong sa Napapakinggang Kwento Kathang-isip

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 7: Pagsagot sa mga Tanong sa Napapakinggang Kwento Kathang-isip Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep8: Pagsagot sa mga Tanong sa Napakinggang Kwentong Kathang-isip

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 8: Pagsagot sa mga Tanong sa Napakinggang Kwentong Kathang-isip Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep15: Pagsulat ng Parirala at Pangungusap nang may Wastong Bantas ...

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 15: Pagsulat ng Parirala at Pangungusap nang may Wastong Bantas at Gamit ng Malaki at Maliit na Letra Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Filipino Q1 Ep16: Pagsusulat ng Parirala at Pangungusap

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 16: Pagsusulat ng Parirala at Pangungusap Teacher: Marilyn Escoto

Grade 2 Math Q1 Ep9: Kabuuan ng mga Perang Papel at Barya

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 9: Kabuuan ng mga Perang Papel at Barya Teacher: Frances Rose Sunga

Grade 2 Math Q1 Ep10: Paghahambing ng mga Perang Papel at Barya Gamit ang Simobolo

Grade 2 Math Quarter 1 Episode 10: Paghahambing ng mga Perang Papel at Barya Gamit ang Simobolo Teacher: Frances Rose Sunga

Grade 2 MTB Q1 EP10: Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat

Grade 2 MTB Quarter 1 Episode 10: Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat Teacher: Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 11 Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat

Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 11 : Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 MTB-MLE Q1 Ep 15 Bahagi ng Pangungusap

Grade 2 Mother tongue-Based Multilingual Education Quarter 1 Episode 15 : Bahagi ng Pangungusap Teacher : Alma Cecilia A. Lawagan

Grade 2 Filipino Q1 Ep 14 Pagsulat ng Parirala at Pangungusap

Grade 2 Filipino Quarter 1 Episode 14 : Pagsulat ng Parirala at Pangungusap Teacher : Marilyn L. Escoto