Home

Shows and Videos

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep1: Konsepto at Kahulugan ng Isang Bansa (Part 1)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1 : Konsepto at Kahulugan ng Isang Bansa (Part 1) Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep2: Konsepto at kahulugan ng isang Bansa (Part 2)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Konsepto at kahulugan ng isang Bansa (Part 2) Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep3 : Relatibong Lokasyon ng Pilipinas (Part 1)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Relatibong Lokasyon ng Pilipinas Batay sa Nakapaligid Dito Gamit ang Pangunahin at Pangalawang Direksyon (Part 1) Teacher: Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep4: Relatibong Lokasyon ng Pilipinas (Part 2)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4 : Relatibong Lokasyon ng Pilipinas Batay sa Nakapaligid Dito Gamit ang Pangunahin at Pangalawang Direksyon (Part 2) Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep5: Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep6: Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6: Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas Teacher: Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep7: Ugnayan ng Lokasyon ng Pilipinas sa Heograpiya nito

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7 : Ugnayan ng Lokasyon ng Pilipinas sa Heograpiya nito Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan q1 Ep8: Ugnayan ng Lokasyon ng Pilipinas sa Heograpiya nito

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8 : Ugnayan ng Lokasyon ng Pilipinas sa Heograpiya nito Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep9: Heograpiyang Pisikal ng Pilipinas

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Heograpiyang Pisikal ng Pilipinas Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep10: Heograpiyang Pangtao ng Pilipinas

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 10: Heograpiyang Pangtao ng Pilipinas Teacher: Sherwin Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep11: LagingHanda (Unang Bahagi)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 11: LagingHanda (Unang Bahagi) Teacher: Monique S. Francisco

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep12: Mga Paraan Upang Maiwasan ang Kalamidad (Ikalawang Bahagi)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12: Mga Paraan Upang Maiwasan ang Kalamidad (Ikalawang Bahagi) Teacher: Monique Francisco

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep13: Kapuluan: Dulot ay Kaunlaran (Unang Bahagi)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 13: Kapuluan: Dulot ay Kaunlaran (Unang Bahagi) Teacher: Monique S. Francisco

Grade 4 English Q1 Ep1: Understanding a Paragraph

Grade 4 English Quarter 1 Episode 1: Understanding a Paragraph Teacher: Josephine Pama

Grade 4 English Q1 Ep2: Dictionary and it's Parts

Grade 4 English Quarter 1 Episode 2: Dictionary and it's Parts Teacher: Josephine L. Pama

Grade 4 English Q1 Ep3: Parts of a Simple Paragraph

Grade 4 English Quarter 1 Episode 3: Parts of a Simple Paragraph Teacher: Josephine L. Pama

Grade 4 English Q1 Ep4: Dictionary, Thesaurus, and Online Resource

Grade 4 English Quarter 1 Episode 4 : Dictionary, Thesaurus, and Online Resource Teacher : Josephine L. Pama

Grade 4 English Q1 Ep5: Identifying Various Text Types

Grade 4 English Quarter 1 Episode 5: Identifying Various Text Types Teacher: Josephine Pama

Grade 4 English Q1 Ep6: Noting Significant Details of Various Text Types

Grade 4 English Quarter 1 Episode 6: Noting Significant Details of Various Text Types Teacher: Josephine Pama

Grade 4 English Q1 Ep7: Identifying the Meanings of Unfamiliar Words Through Structural Analysis

Grade 4 English Quarter 1 Episode 7: Identifying the Meanings of Unfamiliar Words Through Structural Analysis Teacher: Josephine Pama

Grade 4 English Q1 Ep8: Identifying the Meanings of Unfamiliar Words Through Structural Analysis

Grade 4 English Quarter 1 Episode 8: Identifying the Meanings of Unfamiliar Words Through Structural Analysis Teacher: Josephine Pama

Grade 4 English Q1 Ep9: Connotation and Denotation

Grade 4 English Quarter 1 Episode 9: Connotation and Denotation Teacher: Josephine Pama

Grade 4 English Q1 Ep10: Getting the Meaning of Words through Word Association and Classification

Grade 4 English Quarter 1 Episode 10: Getting the Meaning of Words through Word Association and Classification Teacher: Josephine Pama

Grade 4 ESP Q1 Ep1: Katotohanan Sasabihin Ko

Grade 4 Edukason sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Katotohanan Sasabihin Ko Teacher: Marjorie Ipulan

Grade 4 ESP Q1 Ep2: Katotohanan Susuriin Ko!

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2 : Katotohanan Susuriin Ko! Teacher : Marjorie M. Ipulan

Grade 4 ESP Q1 Ep3: Katotohanan Pagninilay-nilayan Ko!

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3: Katotohanan Pagninilay-nilayan Ko! Teacher: Marjorie Ipulan

Grade 4 ESP Q1 Ep4: Pagtuklas ng Katotohanan

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Pagtuklas ng Katotohanan Teacher : Marjorie Ipulan

Grade 4 ESP Q1 Ep5: Pagtuklas ng Katotohanan

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Pagtuklas ng Katotohanan Teacher: Marjorie Ipulan

Grade 4 Filipino Q1 Ep1: Pangngalan

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 1: Pangngalan Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep2: Pambalana at Pantangi

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 2: Pambalana at Pantangi Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep3: Kasarian ng Pangngalan

Grade 4 Filipino Episode 3: Kasarian ng Pangngalan Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Q1 Filipino EP4: Pormal na Depinisyon

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 4: Pormal na Depinisyon Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep5: Mga Bahagi ng Diksiyonaryo

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 5: Mga Bahagi ng Diksiyonaryo Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep6: Kasingkahulugan, Kasalungat, at Context Clues

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 6: Kasingkahulugan, Kasalungat, at Context Clues Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep7: Elemento ng Maikling Kwento

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 7: Elemento ng Maikling Kwento Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep8: Elemento ng Maikling Kwento

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 8: Elemento ng Maikling Kwento Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep9: Larawan, Signal Words, at Pangungusap

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 9: Larawan, Signal Words, at Pangungusap Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Q1 Filipino EP10: Pagsulat ng Kuwento ng Natatanging Tao

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 10: Pagsulat ng Kuwento ng Natatanging Tao Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep11: Pagsulat at Pagbasa ng Tula

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 11: Pagsulat at Pagbasa ng Tula Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep12: Pagpapahayag ng Opinyon sa Isyu o Usapan

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 12: Pagpapahayag ng Opinyon sa Isyu o Usapan Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep13: Pagsunod sa Napakinggang Panuto o Hakbang

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 13: Pagsunod sa Napakinggang Panuto o Hakbang Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep14: Panghalip Panao

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 14: Panghalip Panao Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Math Q1 Ep1: Visualizing Numbers Up to 100,000, Giving the Place Value and Value of a Digit

Grade 4 Math Quarter 1 Episode 1: Visualizing Numbers Up to 100,000, Giving the Place Value and Value of a Digit Teacher: Marriane Ysabel Lobrin

Grade 4 Math Q1 Ep2: Giving Value and Place Value Reading and Writing Numbers

Grade 4 Math Quarter 1 Episode 2 : Giving Value and Place Value Reading and Writing Numbers Teacher : Marianne Ysabel Lobrin

Grade 4 Math Q1 Ep3 Rounding off and Arranging Numbers Part 1

Grade 4 Math Quarter 1 Episode 3 : Rounding off and Arranging Numbers Part 1 Teacher : Marianne Ysabel Lobrin

Grade 4 Math Q1 Ep4: Rounding off and Arranging Numbers Part 2

Grade 4 Math Quarter 1 Episode 4 : Rounding off and Arranging Numbers Part 2 Teacher : Marianne Ysabel Lobrin

Grade 4 Math Q1 Ep5: Products of 3 Digit Numbers by 2 Digit Numbers

Grade 4 Math Quarter 1 Episode 5 : Products of 3 Digit Numbers by 2 Digit Numbers Teacher : Marianne Ysabel Lobrin

Grade 4 Math Q1 Ep7: Multiplying Mentally Two Digit Numbers by Digit Numbers with Products to 200

Grade 4 Math Quarter 1 Episode 7: Multiplying Mentally Two Digit Numbers by 1 to 2 Digit Numbers with Products up to 200 Teacher: Marianne Ysabel Lobrin

Grade 4 MATH Q1 EP8: Solving Routine and Non-routine Problems Multiplication of # Including Money

Grade 4 MATH Quarter 1 Episode 8: Solving Routine and Non-routine Problems Involving Multiplication of Whole Numbers Including Money Teacher: Marriane Ysabel Lobrin

Grade 4 Math Q1 Ep11: Dividing 3 to 4-digit Numbers by 1 to 2-digit Numbers Without * With Remainder

Grade 4 Math Quarter 1 Epsiode 11: Dividing 3 to 4-digit Numbers by 1 to 2-digit Numbers Without and With Remainder Teacher: Marriane Ysabel Lobrin

Grade 4 Math Q1 Ep12: Divide Mentally 2 to 4-digit Numbers by 10 or 100 or 1000 w/o and w/ Remainder

Grade 4 Math Quarter 1 Episode 12: Divide Mentally 2 to 4-digit Numbers by 10 or 100 or 1000 Without and With Remainder Teacher: Marriane Ysabel Lobrin

Grade 4 Math Q1 Ep15: How to Solve Multi-step Routine and Non-Routine Problems Involving Division

Grade 4 Math Quarter 1 Episode 15: How to Solve Multi-step Routine and Non-Routine Problems Involving Division and any of the Other Operations of Whole Numbers Including Money Using Appropriate Problem-Solving Strategies and Tools Teacher: Marianne Ysabel Lobrin

Grade 4 Science Q1 Ep1: Ability of Material to Absorb Water

Grade 4 Science Quarter 1 Episode 1: Ability of Material to Absorb Water Teacher: Maybelen O. Trinidad

Grade 4 Science Q1 Ep2: Special Properties of Matter - Float or Sink in Water and Undergo Decay

Grade 4 Science Quarter 1 Episode 2: Special Properties of Matter - Float or Sink in Water and Undergo Decay Teacher: Maybelen Trinidad

Grade 4 Science Q1 Ep4: Changes in Solid Materials when they are Pressed

Grade 4 Science Quarter 1 Episode 4 : Changes in Solid Materials when they are Pressed Teacher : Aynah Macakiling

Grade 4 Science Q1 Ep5: Changes in Solid Materials when they are Hammered

Grade 4 Science Quarter 1 Episode 5 : Changes in Solid Materials when they are Hammered Teacher : Aynah Macakiling

Grade 4 Science Q1 Ep6: Describe the Changes that Solid Materials Undergo once they are Cut

Grade 4 Science Quarter 1 Episode 6 : Describe the Changes that Solid Materials Undergo once they are Cut Teacher : Aynah Macakiling

Grade 4 SCI Q1 EP7: Changes in the Properties of Materials when Heated and Cooled

Grade 4 SCI Quarter 1 Episode 7: Changes in the Properties of Materials when Heated and Cooled Teacher: Aynah Macakiling

Grade 4 Science Q1 Ep8: Change in Materials when Mixed with Other Materials

Grade 4 Science Quarter 1 Episode 8 Change in Materials when Mixed with Other Materials Teacher : Aynah Macakiling

Grade 4 Science Q1 Ep9: Changes in Materials when Mixed with Other Materials: Heterogenous Mixtures

Grade 4 Science Quarter 1 Episode 9: Changes in Materials when Mixed with Other Materials: Heterogenous Mixtures Teacher: Aynah Macakiling

Grade 4 Science Q1 Ep10: Changes in Materials when Mixed with Other Materials

Grade 4 Science Quarter 1 Episode 10: Changes in Materials when Mixed with Other Materials Teacher: Aynah Macakiling

Grade 4 Science Q1 Ep13: Changes in Materials that are Useful and Harmful in the Environment

Grade 4 Science Quarter 1 Episode 13: Changes in Materials that are Useful and Harmful in the Environment Teacher: Aynah Macakiling

Grade 4 PE & HEALTH Ep2: Physical Activity Pyramid Guide/Suriin ang Pagkain, Bago Kainin

Grade 4 PHYSICAL EDUCATION & HEALTH Episode 2: Physical Activity Pyramid Guide/Suriin ang Pagkain, Bago Kainin Teacher: Sir Paul Mark P. Valenzuela/Ma'am Rhea B Galiza

Grade 4 EPP Q1 Ep 1 Entrepreneurship

Grade 4 Edukasyon Pantahanan at Pangkanuhayan Quarter 1 Episode 1 : Entrepreneurship (Part 1) Teacher : Mylene I. Navarro

Grade 4 EPP Q1 Ep 2 Entrepreneurship

Grade 4 Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan Quarter 1 Episode 2 : Entrepreneurship (Part 2) Teacher : Mylene I. Navarro

Grade 4 EPP Q1 Ep 3 Computer at Internet

Grade 4 Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan Quarter 1 Episode 3 : Computer at Internet Teachher : Mylene I. Navarro

Grade 4 EPP Q1 Ep4: Computer at Internet

Grade 4 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Quarter 1 Episode 4: Computer at Internet Teacher: Liezyl Cabaging

Grade 4 EPP Q1 Ep 5 Computer File System

Grade 4 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Episode 5: Computer File System Teacher: Ma'am Liezyl D. Cabaging

Grade 4 EPP Q1 Ep 6 Computer File System

Grade 4 Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan Quarter 1 Episode 6 : Computer File System Teacher : Liezyl D. Cabaging

Grade 4 EPP Q1 Ep 7 ICT-Search Engines

Grade 4 Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan Quarter 1 Episode 7 : ICT-Search Engines Teacher : Mylene I. Navarro