Home / 4th Grade

4th Grade: Social Studies

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep1: Konsepto at Kahulugan ng Isang Bansa (Part 1)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1 : Konsepto at Kahulugan ng Isang Bansa (Part 1) Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep2: Konsepto at kahulugan ng isang Bansa (Part 2)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Konsepto at kahulugan ng isang Bansa (Part 2) Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep3 : Relatibong Lokasyon ng Pilipinas (Part 1)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Relatibong Lokasyon ng Pilipinas Batay sa Nakapaligid Dito Gamit ang Pangunahin at Pangalawang Direksyon (Part 1) Teacher: Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep4: Relatibong Lokasyon ng Pilipinas (Part 2)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4 : Relatibong Lokasyon ng Pilipinas Batay sa Nakapaligid Dito Gamit ang Pangunahin at Pangalawang Direksyon (Part 2) Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep5: Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep6: Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6: Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas Teacher: Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep7: Ugnayan ng Lokasyon ng Pilipinas sa Heograpiya nito

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7 : Ugnayan ng Lokasyon ng Pilipinas sa Heograpiya nito Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan q1 Ep8: Ugnayan ng Lokasyon ng Pilipinas sa Heograpiya nito

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8 : Ugnayan ng Lokasyon ng Pilipinas sa Heograpiya nito Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep9: Heograpiyang Pisikal ng Pilipinas

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Heograpiyang Pisikal ng Pilipinas Teacher : Sherwin Veluz Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep10: Heograpiyang Pangtao ng Pilipinas

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 10: Heograpiyang Pangtao ng Pilipinas Teacher: Sherwin Abulencia

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep11: LagingHanda (Unang Bahagi)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 11: LagingHanda (Unang Bahagi) Teacher: Monique S. Francisco

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep12: Mga Paraan Upang Maiwasan ang Kalamidad (Ikalawang Bahagi)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12: Mga Paraan Upang Maiwasan ang Kalamidad (Ikalawang Bahagi) Teacher: Monique Francisco

Grade 4 Araling Panlipunan Q1 Ep13: Kapuluan: Dulot ay Kaunlaran (Unang Bahagi)

Grade 4 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 13: Kapuluan: Dulot ay Kaunlaran (Unang Bahagi) Teacher: Monique S. Francisco

Grade 4 English Q1 Ep1: Understanding a Paragraph

Grade 4 English Quarter 1 Episode 1: Understanding a Paragraph Teacher: Josephine Pama

Grade 4 English Q1 Ep3: Parts of a Simple Paragraph

Grade 4 English Quarter 1 Episode 3: Parts of a Simple Paragraph Teacher: Josephine L. Pama

Grade 4 ESP Q1 Ep1: Katotohanan Sasabihin Ko

Grade 4 Edukason sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Katotohanan Sasabihin Ko Teacher: Marjorie Ipulan

Grade 4 ESP Q1 Ep2: Katotohanan Susuriin Ko!

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2 : Katotohanan Susuriin Ko! Teacher : Marjorie M. Ipulan

Grade 4 ESP Q1 Ep3: Katotohanan Pagninilay-nilayan Ko!

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3: Katotohanan Pagninilay-nilayan Ko! Teacher: Marjorie Ipulan

Grade 4 ESP Q1 Ep4: Pagtuklas ng Katotohanan

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4 : Pagtuklas ng Katotohanan Teacher : Marjorie Ipulan

Grade 4 ESP Q1 Ep5: Pagtuklas ng Katotohanan

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Pagtuklas ng Katotohanan Teacher: Marjorie Ipulan

Grade 4 Filipino Q1 Ep9: Larawan, Signal Words, at Pangungusap

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 9: Larawan, Signal Words, at Pangungusap Teacher: Jachelle Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep12: Pagpapahayag ng Opinyon sa Isyu o Usapan

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 12: Pagpapahayag ng Opinyon sa Isyu o Usapan Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Filipino Q1 Ep13: Pagsunod sa Napakinggang Panuto o Hakbang

Grade 4 Filipino Quarter 1 Episode 13: Pagsunod sa Napakinggang Panuto o Hakbang Teacher: Jachelle P. Donasco

Grade 4 Math Q1 Ep15: How to Solve Multi-step Routine and Non-Routine Problems Involving Division

Grade 4 Math Quarter 1 Episode 15: How to Solve Multi-step Routine and Non-Routine Problems Involving Division and any of the Other Operations of Whole Numbers Including Money Using Appropriate Problem-Solving Strategies and Tools Teacher: Marianne Ysabel Lobrin