Home

Shows and Videos

Grade 5 Araling Panlipunan Q1 Ep1: Kaugnayan ng Lokasyon sa Paghubog ng Kasaysayan

Grade 5 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1 : Kaugnayan ng Lokasyon sa Paghubog ng Kasaysayan Teacher : Jessie Sondia

Grade 5 Araling Panlipunan Q1 Ep2: Pinagmulan ng Pagkakabuo ng Pilipinas batay sa Teorya, Mitolohiya

Grade 5 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Pinagmulan ng Pagkakabuo ng Pilipinas batay sa Teorya, Mitolohiya at Relihiyon Teacher : Jessie Sondia

Grade 5 Araling Panlipunan Q1 Ep3: Pinagmulan ng mga Unang Pangkat ng Tao sa Pilipinas

Grade 5 Araling Panlipunan Quarter 1 Epsiode 3 : Pinagmulan ng mga Unang Pangkat ng Tao sa Pilipinas Teacher : Arlyn Miradora

Grade 5 Araling Panlipunan q1 Ep4: Paraan ng Pamumuhay ng Sinaunang Pilipino sa Panahong PreKolonyal

Grade 5 Araling Panlipunan Quarter 1 Epsiode 4 : Paraan ng Pamumuhay ng mga Sinaunang Pilipino sa Panahong Pre Kolonyal Teacher : Arlyn Miradora

Grade 5 Araling Panlipunan Q1 Ep5: Pang Ekonomikong Pamumuhay ng Pilipino sa Panahong Pre-kolonyal

Grade 5 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5: Pang Ekonomikong Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahong Pre-kolonyal Teacher: Arlyn Miradora

Grade 5 Araling Panlipunan Q1 Ep6: Sosyo Kultural Pampolitikang Pammumuhay ng mga Sinaunang Pilipino

Grade 5 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6: Sosyo Kultural Pampolitikang Pammumuhay ng mga Sinaunang Pilipino Teacher: Arlyn Miradora

Grade 5 Araling Panlipunan Q1 Ep7: Ang Paglaganap ng Relihiyong Islam sa Pilipinas

Grade 5 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7: Ang Paglaganap ng Relihiyong Islam sa Pilipinas Teacher: Arlyn Miradora

Grade 5 Araling Panlipunan Q1 Ep8: Ang Pagkabuong Lipunan at Pagkakakilanlang Pilipino

Grade 5 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8: Sinaunang Kabihasnang Asyano: Ang Pagkabuo ng Lipunan at Pagkakakilanlang Pilipino Teacher: Ma'am Arlyn Miradora

Grade 5 Arts Q1 EP 2 Pagguhit ng 3D

Grade 5 Arts Q1 Episode 2 Arts: Pagguhit ng 3D Teacher: Jaymarc Verce Buan

Grade 5 English Q1 Ep1: Filling out Forms Accurately

Grade 5 English Quarter 1 Episode 1: Filling out Forms Accurately Teacher: Maria Angeline Delos Santos

Grade 5 English Q1 Ep2: Inferring the Meaning of Compound Words Using Context Clues

Grade 5 English Quarter 1 Episode 2: Inferring the Meaning of Compound Words Using Context Clues Teacher: Maria May N. Sevilla

Grade 5 English Q1 Ep3: Inferring the Meaning of Words with Affixes Using Context Clues

Grade 5 English Quarter 1 Episode 3 : Inferring the Meaning of Words with Affixes Using Context Clues Teacher : Maria May N. Sevilla

Grade 5 English Q1 Ep4: Inferring the Meaning of Words with Blended Words Using Context Clues

Grade 5 English Quarter 1 Episode 4 : Inferring the Meaning of Words with Blended Words Using Context Clues Teacher : Maria May N. Sevilla

Grade 5 English q1 Ep5: Inferring the Meaning of Clipped Words Using Context Clues

Grade 5 English Quarter 1 Episode 5 : Inferring the Meaning of Clipped Words Using Context Clues Teacher : Maria May N. Sevilla

Grade 5 English Q1 Ep6: Using Complex Sentences to Show a Cause and Effect Relationship

Grade 5 English Quarter 1 Episode 6 : Using Complex Sentences to Show a Cause and Effect Relationship Teacher : Maria May N. Sevilla

Grade 5 English Q1 Ep7: Using Compound Sentence to Show a Problem--Solution Relationship

Grade 5 English Quarter 1 Episode 7: Using Compound Sentence to Show a Problem--Solution Relationship Teacher: Maria May Sevilla

Grade 5 English Q1 Ep8: Composing Inverted Sentences with Correct Subject and Verb Agreement

Grade 5 English Quarter 1 Episode 8: Composing Inverted Sentences with Correct Subject and Verb Agreement Teacher: Maria May Sevilla

Grade 5 English Q1 Ep9: Composing Descriptive Sentences Using Different Kinds of Adjectives

Grade 5 English Quarter 1 Episode 9: Composing Descriptive Sentences Using Different Kinds of Adjectives Teacher: Maria May Sevilla

Grade 5 English Q1 Ep10: Composing Clear and Coherent Sentences Using Subordinating Conjunctions

Grade 5 English Quarter 1 Episode 10: Composing Clear and Coherent Sentences Using Subordinating Conjunctions Teacher: Maria May Sevilla

Grade 5 English Q1 Ep11: Composing Clear and Coherent Sentences Using Coordinating Conjunctions

Grade 5 English Quarter 1 Episode 11: Composing Clear and Coherent Sentences Using Coordinating Conjunctions Teacher: Maria May Sevilla

Grade 5 English Q1 Ep12: Composing Clear & Coherent Sentences Using Adverbs of Frequency & Intensity

Grade 5 English Quarter 1 Episode 12: Composing Clear and Coherent Sentences Using Adverbs of Frequency and Intensity Teacher: Maria May Sevilla

Grade 5 Filipino Q1 Ep1: Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa Napakinggan Teksto

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 1: Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa Napakinggan Teksto Teacher: Charlene Perlado

Grade 5 Filipino Q1 Ep2: Wastong Gamit ng Pangngalan

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 2: Wastong Gamit ng Pangngalan Teacher: Charlene Perlado

Grade 5 Filipino Q1 Ep3: Wastong Gamit ng Panghalip

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 3: Wastong Gamit ng Panghalip Teacher: Charlene Perlado

Grade 5 Filipino Q1 Ep4: Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa Binasang Teksto

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 4 : Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa Binasang Teksto Teacher : Charlene Perlado

Grade 5 Filipino Q1 Ep5: Pagsulat ng Maikling Tula

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 5 : Pagsulat ng Maikling Tula Teacher : Charlene Perlado

Grade 5 Filipino Q1 Ep6: Pagsulat ng Talatang Nagsasalaysay

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 6 : Pagsulat ng Talatang Nagsasalaysay Teacher : Charlene Perlado

Grade 5 Filipino Q1 Ep7: Pagsusulat ng Talambuhay

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 7: Pagsusulat ng Talambuhay Teacher: Charlene Perado

Grade 5 Q1 Filipino EP8: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 8: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 5 Q1 Filipino EP9: Pagsasalaysay Muli ng Napakinggang Teksto

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 9: Pagsasalaysay Muli ng Napakinggang Teksto Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 5 Q1 Filipino EP10: Pagbibigay ng Paksa ng Napakinggang Kuwento o Usapan

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 10: Pagbibigay ng Paksa ng Napakinggang Kuwento o Usapan Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 5 Q1 Filipino EP11: Kahulugan ng Salitang Pamilyar at Di-Pamilyar

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 11: Kahulugan ng Salitang Pamilyar at Di-Pamilyar Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 5 FILIPINO Ep12: Pagbibigay Kahulugan sa Bar Grap, Pie Grap, Talahanayan at iba pa

Grade 5 FILIPINO Episode 12: Pagbibigay Kahulugan sa Bar Grap, Pie Grap, Talahanayan at iba pa Teacher: Ma'am Mary Grace G. Tecson

Grade 5 Filipino Q1 Ep13: Pagbibigay Kahulugan sa Bar Grap, Pie Grap, Talahanayan at iba pa

Grade 5 Filipino Quarter 1 Episode 13: Pagbibigay Kahulugan sa Bar Grap, Pie Grap, Talahanayan at iba pa Teacher: Mary Grace Tecson

Grade 5 Math Q1 Ep1: Divisibility Rules for 2, 5 and 10

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 1: Divisibility Rules for 2, 5 and 10 Teacher: Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep2: Divisibility Rules for 3, 6 And 9

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 2 : Divisibility Rules for 3, 6 And 9 Teacher : Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep3: Divisibility Rules for 4, 8, 12 and 11

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 3 : Divisibility Rules for 4, 8, 12 and 11 Teacher : Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep4: Solving Routine and Non Routine Problems Involving Divisibility Rules

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 4 : Solving Routine and Non Routine Problems Involving Divisibility Rules Teacher : Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep5: Perform a Series of More than Two Operations on Whole Numbers

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 5 : Perform a Series of More than Two Operations on Whole Numbers Teacher : Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep6: PMDAS and GMDAS

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 6 : PMDAS and GMDAS Teacher : Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep7: Determining the GCF and LCM of 2 to 4 Numbers Using Continuous Division

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 7: Determining the GCF and LCM of 2 to 4 Numbers Using Continuous Division Teacher: Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep8: Solve Real Life Problems Involving the GCF and LCM of 2-3 Given Numbers

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 8: Solve Real Life Problems Involving the GCF and LCM of 2-3 Given Numbers Teacher: Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep 9 Addition of Fraction Without and With Regrouping

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 9 : Addition of Fraction Without and With Regrouping Teacher ; Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep 10 Solving Routine and Non-Routine Problems Involving Subtraction of Fractions

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 10 : Solving Routine and Non-Routine Problems Involving Subtraction of Fractions Teacher : Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep 11 Visualize Fractions Using Models and Multiplication of Fraction

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 11 : Visualize Fractions Using Models and Multiplication of Fraction Teacher : Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep12: Multiplying Mentally Proper Fractions with Denominators up to 10

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 12: Multiplying Mentally Proper Fractions with Denominators up to 10 Teacher: Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep13: Solve Word Problems Involving Multiplication With or Without Addition ...

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 13: Solve Word Problems Involving Multiplication With or Without Addition of Fractions and Whole Numbers Teacher: Ike Dominic Jalwin

Grade 5 MATH Ep14: Solve Word Problems Involving Multiplication Without or With Subtraction ...

Grade 5 MATHEMATICS Episode 14: Solve Word Problems Involving Multiplication Without or With Subtraction of Fractions and Whole Numbers Teacher: Sir Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Math Q1 Ep 15 Visualization and Division of Simple Fractions and Whole Numbers

Grade 5 Math Quarter 1 Episode 15 : Visualization and Division of Simple Fractions and Whole Numbers Teacher : Ike Dominic Jalwin

Grade 5 Science Q1 Ep1: Properties of Materials

Grade 5 Science Quarter 1 Episode 1: Properties of Materials Teacher : Vivian Tiguelo

Grade 5 Science Q1 Ep2: Usefulness and Proper Handling of Potentially Harmful Materials

Grade 5 Science Quarter 1 Episode 5 : Usefulness and Proper Handling of Potentially Harmful Materials Teacher : Vivian Tiguelo

Grade 5 Science Q1 Ep4: Properties of Matter

Grade 5 Science Quarter 1 Episode 4: Properties of Matter Teacher: Love Algabre-Ruiz

Grade 5 Science Q1 Ep9: Waste Management

Grade 5 Science Quarter 1 Episode 9: Waste Management Teacher: Love Algabre-Ruiz

Grade 5 ESP Q1 Ep1: Kawanihan sa Pagsusuri ng Katotohanan

Grade 5 Edukasyon Sa Pagpapakato Quarter 1 Episode 1 : Kawanihan sa Pagsusuri ng katotohanan Teacher : Patrick Opeña

Grade 5 ESP Q1 Ep2: Mabuti at Di Mabuting Maidudulot ng mga Babasahin, Napakinggan at Napanood

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2: Mabuti at Di Mabuting Maidudulot ng mga Babasahin, Napakinggan at Napanood Teacher: Patrick Opeña

Grade 5 ESP Q1 Ep3: Kawilihan at Positibong Saloobin

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3: Kawilihan at Positibong Saloobin Teacher: Richel Mendoza

Grade 5 ESP Q1 Ep4: Matapat na Paggawa sa Proyektong Pampaaralan

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4: Matapat na Paggawa sa Proyektong Pampaaralan Teacher: Richel Mendoza

Grade 5 ESP Q1 Ep5: Pagkakaisa sa Pagtatapos ng Gawain

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Pagkakaisa sa Pagtatapos ng Gawain Teacher: Richel Mendoza

Grade 5 ESP Q1 Ep6: Katapatan sa Sariling Opinyon

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 6: Katapatan sa Sariling Opinyon Teacher: Richel Mendoza

Grade 5 ESP Q1 Ep7: Pagpapahayag ng Katotohanan

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 7: Pagpapahayag ng Katotohanan Teacher: Richel Mendoza

Grade 5 EPP Q1 Ep1: Produkto o Serbisyo

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Quarter 1 Episode 1: Produkto o Serbisyo Teacher: Juan Ponce Santiago

Grade 5 EPP Q1 Ep3: May Pera sa Pagbebenta

Grade 5 Edukasyon sa Pantahanan at Pangkabuhayan Quarter 1 Episode 3: May Pera sa Pagbebenta Teacher: Juan Ponce Santiago

Grade 5 EPP Ep2: Angkop na Produkto at Serbisyo

Grade 5 EDUKASYONG PANTAHANAN at PANGKABUHAYAN Episode 2: Angkop na Produkto at Serbisyo Teacher: Sir Juan Ponce Santiago