Home

Shows and Videos

Grade 6 AP Q1 Ep1: Pag-usbong ng Kamalayang Nasyonalismo (Unang Bahagi)

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1: Pag-usbong ng Kamalayang Nasyonalismo (Unang Bahagi) Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep2: Pag-usbong ng Kamalayang Nasyonalismo (Ikalawang Bahagi)

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2: Pag-usbong ng Kamalayang Nasyonalismo (Ikalawang Bahagi) Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep3: Epekto ng Kaisipang Liberal sa Pilipinas

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3: Epekto ng Kaisipang Liberal sa Pilipinas Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep4: Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan (Unang Bahagi)

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4: Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan (Unang Bahagi) Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep5: Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan (Ikalawang Bahagi)

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5: Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan (Ikalawang Bahagi) Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep6: Sigaw ng Pugad Lawin

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6: Sigaw ng Pugad Lawin Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep7: Kumbensyon sa Tejeros

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7: Kumbensyon sa Tejeros Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep8: Kasunduan sa Biak-na-Bato

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8: Kasunduan sa Biak-na-Bato Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Ep 9: Ang mga Kababaihan sa Rebolusyong Pilipino

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 9: Ang mga Kababaihan sa Rebolusyong Pilipino Teacher: Mark Anthony C. Sy

Grade 6 AP Q1 Ep10: Ang Deklarasyon ng Kasarinlan

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 10: Ang Deklarasyon ng Kasarinlan Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep11: Konstitusyon ng Malolos

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 11: Konstitusyon ng Malolos Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep12: Ang Simula ng Digmaang Pilipino-Amerikano

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12: Ang Simula ng Digmaang Pilipino-Amerikano Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep13: Labanan sa Pasong Tirad

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 13: Labanan sa Pasong Tirad Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep14: Balangiga Massacre

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 14: Balangiga Massacre Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep 15 Ang mga Natatanging Pilipino sa Kasaysayan

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 15 : Ang mga Natatanging Pilipino sa Kasaysayan Teacher : Mark Anthony C. Sy

Grade 6 English Q1 Ep1: Figurative Language Hyperbole & Irony

Grade 6 English Quarter 1 Episode 1 : Figurative Language Hyperbole and Irony Teacher : Kim Bialen

Grade 6 English Q1 Ep2: Inferring the Meanings of Idiomatic Expressions

Grade 6 English Quarter 1 Episode 2: Inferring the Meanings of Idiomatic Expressions Teacher: Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep 3: Noting Details

Grade 6 English Quarter 1 Episode 3: Noting Details Teacher: Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep4: Identifying Tenses of Verbs

Grade 6 English Quarter 1 Episode 4: Identifying Tenses of Verbs Teacher: Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep5: Making Connections

Grade 6 English Quarter 1 Episode 5 : Making Connections Teacher : Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep6: Identifying Real or Make Believe Images or Statements

Grade 6 English Quarter 1 Episode 6: Identifying Real or Make Believe Images or Statements Teacher: Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep 7 Describing Forms and Conventions of Films

Grade 6 English Quarter 1 Episode 7 : Describing Forms and Conventions of Films Teacher : Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep8: Picture Analysis

Grade 6 English Quarter 1 Episode 8: Picture Analysis Teacher: Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep9: Finding Meaning in Visual Media

Grade 6 English Quarter 1 Episode 9 : Finding Meaning in Visual Media Teacher : Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep10: Using Reference Materials

Grade 6 English Quarter 1 Episode 10: Using Reference Materials Teacher: Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep11: Analyzing Point of View

Grade 6 English Quarter 1 Episode 11: Analyzing Point of View Teacher: Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep12: Identifying the Author's Purpose

Grade 6 English Quarter 1 Episode 12: Identifying the Author's Purpose Teacher: Ma'am Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep14: Evaluating the Setting of a Story

Grade 6 English Quarter 1 Episode 14: Evaluating the Setting of a Story Teacher: Shaddai Lee Vidal

Grade 6 ESP Q1 Ep1: Pagsusuri ng Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sariil at Pangyayari

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Pagsusuri ng Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sariil at Pangyayari Teacher: Arji Alvarado

Grade 6 ESP Q1 Ep2: Pagsang-ayon sa Pasiya ng Nakararami kung Nakabubuti Ito

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2: Pagsang-ayon sa Pasiya ng Nakararami kung Nakabubuti Ito Teacher: Jenica Vertudes

Grade 6 ESP Q1 Ep3: Paggamit ng Impormasyon

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3: Paggamit ng Impormasyon Teacher: Jenica Vertudes

Grade 6 Filipino Q1 Ep1: Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Nabasang mga Pabula

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 1: Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Nabasang mga Pabula Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep2: Pagsagot ng mga tanong na Bakit at Paano

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 2: Pagsagot ng mga tanong na Bakit at Paano Teacher Broadcaster: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep3: Nagagamit ng Wasto ang mga Pangngalan at Panghalip

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 3: Nagagamit ng Wasto ang mga Pangalan at Panghalip sa Pakikipag usap sa ibat ibang sitwasyon Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep4: Pagbibigay ng Kahulugan sa Kilos at Pahayag ng mga Tauhan sa Pabula

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 4: Pagbibigay ng Kahulugan sa Kilos at Pahayag ng mga Tauhan sa Napakinggang Pabula Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep5: Pagbibigay kahulugan sa mga Sawikain

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 5: Pagbibigay kahulugan sa mga Sawikain Teacher Broadcaster: Alvin A. Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep6: Pagkakasunod sunod ng Pangyayari sa Kuwento

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 6 : Pagkakasunod sunod ng Pangyayari sa Kuwento Teacher : Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep7: Pagbibigay ng Hinuha sa Kalalabasan ng Pangyayari Bago, Habang at ....

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 7: Pagbibigay ng Hinuha sa Kalalabasan ng Pangyayari Bago, Habang at Matapos ang Pagbasa Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep8: Nagagamit ang Magalang na Pananalita sa Iba’t Ibang Sitwasyon

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 8: Nagagamit ang Magalang na Pananalita sa Iba’t Ibang Sitwasyon Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep9: Nagagamit ng Wasto ang mga Panghalip na Panao, Paari, Pananong, Pamatlig...

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 9: Nagagamit ng Wasto ang mga Panghalip na Panao, Paari, Pananong, Pamatlig, Panaklaw sa Pakikipag-usap sa Iba’t Ibang Sitwasyon Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep10: Maikling Pelikula

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 10: Maikling Pelikula Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep11:Nakapagbibigay ng Sarili at Solusyon sa Suliraning Naobserbahan sa Paligid

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 11: Nakapagbibigay ng Sarili at Maaaring Solusyon sa Isang Suliraning Naobserbahan sa Paligid Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep12: Nakapagbibigay ng Angkop na Pamagat sa Binasang/Napakinggang Talata

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 12: Nakapagbibigay ng Angkop na Pamagat sa Binasang/Napakinggang Talata Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep13: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 13: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep14: Nagagamit ang Pangkalahatang Sanggunian sa Pagsasaliksik

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 14: Nagagamit ang Pangkalahatang Sanggunian sa Pagsasaliksik Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1Ep15: Nakasusulat ng Kuwento (Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay)

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 15: Nakasusulat ng Kuwento (Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay) Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep 16 Nakasusulat ng Kwento

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 16 : Nakasusulat ng Kwento (Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay) Teacher : Alvin Sy

Grade 6 Math Q1 Ep1: Fractions

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 1: Fractions Teacher: Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep2: Subtracting Simple Fractions and Mixed numbers with and Without Regrouping

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 2 : Subtracting Simple Fractions and Mixed numbers with and Without Regrouping Teacher : Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep3: Solving Problems Involving Addition or Subtraction of Fractions

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 3: Solving Problems Involving Addition or Subtraction of Fractions Teacher: Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep4: Multiplying Simple Fractions and Mixed Fractions

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 4 : Multiplying Simple Fractions and Mixed Fractions Teacher : Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep5: Solving Routine and Non routine Problems Involving Multiplication

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 5 : Solving Routine and Non routine Problems Involving Multiplication without or with Addition or Subtraction of Fractions and Mixed Fractions Teacher : Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep6: Dividing Simple Fractions and Mixed Fractions

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 6 : Dividing Simple Fractions and Mixed Fractions Teacher : Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep7: Solving Routine or Non-routine Problems Involving Division of Fractions

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 7: Solving Routine or Non-routine Problems Involving Division of Fractions Teacher: Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep 8 Adding and Subtracting Decimals and Mixed Decimals through Ten Thousand

Grade 6 Math Quarter 1 episode 8 : Adding and Subtracting Decimals and Mixed Decimals through Ten Thousand Teacher : Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep 9 Solving One or More Steps Problem Involving Add and/Or Sub of Decimals

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 9 : Solving One or More Steps Problem Involving Addition and/Or Subtraction of Decimals Teacher : Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep 10 Multiplying Decimals and Mixed Decimals Up to Two Decimal Places

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 10 : Multiplying Decimals and Mixed Decimals Up to Two Decimal Places Teacher : Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep 11 Solving Problem Involving Multiplication of Decimals

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 11: Solving Problem Involving Multiplication of Decimals Teacher : Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep 12 Solving Multi-Step Problems Involving Decimals

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 12 : Solving Multi-Step Problems Involving Decimals Teacher : Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep13: Dividing Whole Numbers by Decimals and Vice Versa

Grade 6 MATHEMATICS Quarter 1 Episode 13: Dividing Whole Numbers by Decimals and Vice Versa; Dividing Decimals or Mixed Decimals Teacher: Sir Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep14: Dividing Decimals by 0.1, 0.01, 0.001, 10, 100, and 1000 Mentally

GRADE 6 Math Quarter 1 Episode 14: Dividing Decimals by 0.1, 0.01, 0.001, 10, 100, and 1000 Mentally Teacher: Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep15: Differentiating Terminating from Repeating or Nonterminating Decimal Quotients

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 15: Differentiating Terminating from Repeating or Nonterminating Decimal Quotients Teacher: Marvin Olaso

Grade 6 Math Q1 Ep16: Solving Multi-step Problems Involving Division of Decimals

Grade 6 Math Quarter 1 Episode 16: The Only Way to Learn Mathematics is to Live and Love Mathematics Teacher: Marvin Olaso

Grade 6 Science Q1 Ep1: Mixtures

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 1: Mixtures Teacher: Pamelah Amor

Grade 6 Science Q1 Ep2: Mixture is a combination of Two or More Different Substance

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 2 : Mixture is a combination of Two or More Different Substance which are Physically Combined Teacher : Pamelah R. Amor

Grade 6 Science Q1 Ep3: Identify Factors Affecting Solubility

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 3 : Identify Factors Affecting Solubility Teacher : Pamelah R. Amor

Grade 6 Science Q1 Ep4: Solutions and their Characteristics

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 4 : Solutions and their Characteristics Teacher : Pamela R. Amor

Grade 6 Science Q1 Ep 5 Identify the different types of Colloids

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 5 : Identify the different types of Colloids Teacher : Pamelah R. Amor

Grade 6 Science Q1 Ep 6 Suspension and their characteristics

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 6 : Suspension and their characteristics Teacher : Pamelah R. Amor / Keziah Anne Procianos

Grade 6 Science Q1 Ep7: Separating Mixtures through Filtering and Sieving

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 7: Separating Mixtures through Filtering and Sieving Teacher: Pamelah Amor

Grade 6 Science Q1 Ep8: Separating Mixtures through Evaporation

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 8: Separating Mixtures through Evaporation Teacher: Pamelah Amor

Grade 6 Science Q1 Ep9: Separating Mixtures through Decantation

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 9: Separating Mixtures through Decantation Teacher: Keziah Ann Procianos

Grade 6 Science Q1 Ep10: Separating Mixtures Using a Magnet

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 10: Separating Mixtures Using a Magnet Teacher: Keziah Ann Procianos

Grade 6 Science Q1 Ep 11 Separating mixtures through filtering, sieving, evaporation, decantation

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 11 : Separating mixtures through filtering, sieving, evaporation, decantation and using magnet Teacher : Keziah Anne Procianos

Grade 6 Sicence Q1 Ep 12 Benefits of Separating Mixtures

Grade 6 Sicence Quarter 1 Episode 12 : Benefits of Separating Mixtures Teacher : Keziah Anne Procianos

Grade 6 PE Q1 Ep3 and Ep4: Shatong and Basagang Palayok

Grade 6 Physical Education Quarter 1 Episode 3 and Episode 4: Shatong and Basagang Palayok Teacher: Sir John David P. Martin

Grade 6 TLE Q1 Ep1 Produce Simple Products

Grade 6 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 1 : Produce Simple Products Teacher : John Jefferson C. Sevilla

Grade 6 TLE Q1 Ep 2 Needs and Wants

Grade 6 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 2 : Needs and Wants Teacher : John Jefferson C. Sevilla

Grade 6 TLE Q1 Ep3: Wikis and Blogs

Grade 6 TLE Quarter 1 Episode 3: Wikis and Blogs Teacher: Sir John Jefferson C. Sevilla

Grade 6 TLE Q1 Ep4: Participate in Video and Audio Conferences in a Safe and Responsible Manner

Grade 6 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 4: Participate in Video and Audio Conferences in a Safe and Responsible Manner Teacher: John Jefferson C. Sevilla

Grade 6 TLE Q1 Ep 6 Functions and Formulas in an Electronic Spreadsheet Tool

Grade 6 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 6 : Functions and Formulas in an Electronic Spreadsheet Tool to Perform Advanced Calculations on Numerical Data Teacher : John Jefferson C. Sevilla

Grade 6 TLE Q1 Ep 7 Audio and Video Conferencing Tools and E-groups to Share Ideas

Grade 6 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 7 : Audio and Video Conferencing Tools and E-groups to Share Ideas and Work with Others Teacher : John Jefferson C. Sevilla

Grade 6 Heath Q1 Ep1 Personal Health Issues and Concerns

Grade 6 Health Quarter 1 Episode 1 : Personal Health Issues and Concerns Teacher : Grace Galon

Grade 6 Health Q1 Ep2/3: Personal Health Issues and Concerns

Grade 6 Health Quarter 1 Episodes 2/3: Personal Health Issues and Concerns Teacher: Grace B. Galon

Grade 6 TLE Q1 Ep 5 Online Survey Form and Data

Grade 6 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 5 : Online Survey Form and Data Teacher : John Jeferson C. Sevilla

Grade 6 English Q1 Ep 15 Analyzing Sound Devices (Alliteration & Assonance) in Poetry

Grade 6 English Quarter 1 Episode 15: Analyzing Sound Devices (Alliteration & Assonance) in Poetry Teacher : Shaddai Lee Vidal

Grade 6 English Q1 Ep 13 Analyzing Story Plot

Grade 6 English Quarter 1 Episode 13 : Analyzing Story Plot Teacher : Shaddai Lee Vidal