Home / 6th Grade

6th Grade: Social Studies

Grade 6 AP Q1 Ep1: Pag-usbong ng Kamalayang Nasyonalismo (Unang Bahagi)

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1: Pag-usbong ng Kamalayang Nasyonalismo (Unang Bahagi) Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep2: Pag-usbong ng Kamalayang Nasyonalismo (Ikalawang Bahagi)

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2: Pag-usbong ng Kamalayang Nasyonalismo (Ikalawang Bahagi) Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep3: Epekto ng Kaisipang Liberal sa Pilipinas

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3: Epekto ng Kaisipang Liberal sa Pilipinas Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep4: Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan (Unang Bahagi)

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4: Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan (Unang Bahagi) Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep5: Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan (Ikalawang Bahagi)

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5: Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan (Ikalawang Bahagi) Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep6: Sigaw ng Pugad Lawin

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6: Sigaw ng Pugad Lawin Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep7: Kumbensyon sa Tejeros

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7: Kumbensyon sa Tejeros Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep8: Kasunduan sa Biak-na-Bato

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 8: Kasunduan sa Biak-na-Bato Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Ep 9: Ang mga Kababaihan sa Rebolusyong Pilipino

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 9: Ang mga Kababaihan sa Rebolusyong Pilipino Teacher: Mark Anthony C. Sy

Grade 6 AP Q1 Ep10: Ang Deklarasyon ng Kasarinlan

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 10: Ang Deklarasyon ng Kasarinlan Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep11: Konstitusyon ng Malolos

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 11: Konstitusyon ng Malolos Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep12: Ang Simula ng Digmaang Pilipino-Amerikano

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 12: Ang Simula ng Digmaang Pilipino-Amerikano Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep13: Labanan sa Pasong Tirad

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 13: Labanan sa Pasong Tirad Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep14: Balangiga Massacre

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 14: Balangiga Massacre Teacher: Mark Anthony Sy

Grade 6 AP Q1 Ep 15 Ang mga Natatanging Pilipino sa Kasaysayan

Grade 6 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 15 : Ang mga Natatanging Pilipino sa Kasaysayan Teacher : Mark Anthony C. Sy

Grade 6 ESP Q1 Ep1: Pagsusuri ng Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sariil at Pangyayari

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1: Pagsusuri ng Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sariil at Pangyayari Teacher: Arji Alvarado

Grade 6 ESP Q1 Ep2: Pagsang-ayon sa Pasiya ng Nakararami kung Nakabubuti Ito

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2: Pagsang-ayon sa Pasiya ng Nakararami kung Nakabubuti Ito Teacher: Jenica Vertudes

Grade 6 ESP Q1 Ep3: Paggamit ng Impormasyon

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 3: Paggamit ng Impormasyon Teacher: Jenica Vertudes

Grade 6 Filipino Q1 Ep1: Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Nabasang mga Pabula

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 1: Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Nabasang mga Pabula Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep3: Nagagamit ng Wasto ang mga Pangngalan at Panghalip

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 3: Nagagamit ng Wasto ang mga Pangalan at Panghalip sa Pakikipag usap sa ibat ibang sitwasyon Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep4: Pagbibigay ng Kahulugan sa Kilos at Pahayag ng mga Tauhan sa Pabula

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 4: Pagbibigay ng Kahulugan sa Kilos at Pahayag ng mga Tauhan sa Napakinggang Pabula Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep7: Pagbibigay ng Hinuha sa Kalalabasan ng Pangyayari Bago, Habang at ....

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 7: Pagbibigay ng Hinuha sa Kalalabasan ng Pangyayari Bago, Habang at Matapos ang Pagbasa Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep9: Nagagamit ng Wasto ang mga Panghalip na Panao, Paari, Pananong, Pamatlig...

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 9: Nagagamit ng Wasto ang mga Panghalip na Panao, Paari, Pananong, Pamatlig, Panaklaw sa Pakikipag-usap sa Iba’t Ibang Sitwasyon Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep11:Nakapagbibigay ng Sarili at Solusyon sa Suliraning Naobserbahan sa Paligid

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 11: Nakapagbibigay ng Sarili at Maaaring Solusyon sa Isang Suliraning Naobserbahan sa Paligid Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep12: Nakapagbibigay ng Angkop na Pamagat sa Binasang/Napakinggang Talata

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 12: Nakapagbibigay ng Angkop na Pamagat sa Binasang/Napakinggang Talata Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep13: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 13: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1Ep15: Nakasusulat ng Kuwento (Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay)

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 15: Nakasusulat ng Kuwento (Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay) Teacher: Alvin Sy

Grade 6 Filipino Q1 Ep 16 Nakasusulat ng Kwento

Grade 6 Filipino Quarter 1 Episode 16 : Nakasusulat ng Kwento (Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay) Teacher : Alvin Sy

Grade 6 Science Q1 Ep8: Separating Mixtures through Evaporation

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 8: Separating Mixtures through Evaporation Teacher: Pamelah Amor

Grade 6 Science Q1 Ep 11 Separating mixtures through filtering, sieving, evaporation, decantation

Grade 6 Science Quarter 1 Episode 11 : Separating mixtures through filtering, sieving, evaporation, decantation and using magnet Teacher : Keziah Anne Procianos