Home

Shows and Videos

Grade 9 AP Q1 Ep1: Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1: Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay Teacher: Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep2: Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang Araw-Araw n Pamumuhay

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang Araw-Araw n Pamumuhay Teacher : Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep3: Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang Araw-Araw na Pamumuhay (Part1)

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang Araw-Araw na Pamumuhay (Part1) Teacher : Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep4: Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay (part 2)

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4: Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay (part 2) Teacher: Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep 5 Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-Araw-Araw na Pamumuhay

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-Araw-Araw na Pamumuhay Teacher : Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep6: Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang araw araw na Pamumuhay

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6 : Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang araw araw na Pamumuhay Teacher : Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep7: Iba’t Ibang Sistemang Pang-Ekonomiya

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7: Iba’t Ibang Sistemang Pang-Ekonomiya Teacher: Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 EP8: Iba't ibang Sistemang Pang-Ekonomiya

Grade 9 AP Quarter 1 Episode 8: Iba't ibang Sistemang Pang-Ekonomiya Teacher: Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep 9 Mga Salik ng Produksiyon at ang Implikasyon nito sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 9 : Mga Salik ng Produksiyon at ang Implikasyon nito sa Pang-araw-araw na Pamumuhay ng Tao Teacher : Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 EP 10 Mga Salik ng Produksiyon at Ang Implikasyon sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Grade 9 AP Quarter1 Episode10 : Mga Salik ng Produksiyon at Ang Implikasyon sa Pang-araw-araw na Pamumuhay Teacher: Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 EP11: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo

Grade 9 AP Quarter 1 Episode 11: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo Teacher: Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 Q1 AP EP12:Mga Salik na nakakaapekto sa Pagkonsumo

Grade 9 AP Quarter 1 Episode12:Mga Salik na nakakaapekto sa Pagkonsumo Teacher: Melody "d-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 EP13: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo (Part3)

Grade 9 AP Quarter 1 Episode13: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo (Part3) Teacher: Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 EP14: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo (Ikaapat na Bahagi)

Grade 9 AP Quarter 1 Episode14: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo (Ikaapat na Bahagi) Teacher: Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep15: Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili (Part 1)

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 15: Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili (Part 1) Teacher: Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep16: Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili (Part 2)

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 16: Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili (Part 2) Teacher: Melody Sanchez

Grade 9 English Q1 Ep1: Modals 1

Grade 9 English Quarter 1 Episode 1: Modals 1 Teacher: Deejay Santiago

Grade 9 English Q1 Ep2: Modals 2

Grade 9 English Quarter 1 Episode 2: Modals 2 Teacher: Deejay J. Santiago

Grade 9 English Q1 Ep3: What do you want to be when you grow up

Grade 9 English Quarter 1 Episode 3: What do you want to be when you grow up Teacher: Deejay Santiago

Grade 9 English Q1 Ep4: Modals 4

Grade 9 English Quarter 1 Episode 4 : Modals 4 Teacher : Deejay Santiago

Grade 9 English Q1 Ep5: Conditionals 1

Grade 9 English Quarter 1 Episode 5 : Conditionals 1 Teacher : Deejay Santiago

Grade 9 English Q1 Ep6: Zero Conditional

Grade 9 English Quarter 1 Episode 6: Zero Conditional Teacher Broadcaster: Deejay Santiago

Grade 9 English Q1 Ep7: Second Conditional

Grade 9 English Quarter 1 Episode 7 : Second Conditional Teacher : Deejay J. Santiago

Grade 9 English Q1 Ep8: Third Conditional

Grade 9 English Quarter 1 Episode 8: Third Conditional Teacher: Deejay Santiago

Grade 9 English Q1 Ep9: Expressing Your Stand Using Conditionals

Grade 9 English Quarter 1 Episode 9 : Expressing Your Stand Using Conditionals Teacher : Deejay J. Santiago

Grade 9 English Q1 Ep10: Conditionals Part 6

Grade 9 English Quarter 1 Episode 10: Conditionals Part 6 Teacher: Deejay Santiago

Grade 9 English Q1 Ep11: Communicative Styles Casual

Grade 9 English Quarter 1 Episode 11 : Communicative Styles Casual Teacher : Deejay J. Santiago

Grade 9 English Q1 Ep12: Communicative Styles Consultative

Grade 9 English Quarter 1 Episode 12 : Communicative Styles Consultative Teacher : Deejay J. Santiago

Grade 9 English Q1 Ep13: Communicative Styles Formal

Grade 9 English Quarter 1 Episode 13 : Communicative Styles Formal Teacher : Deejay Santiago

Grade 9 English Q1 Ep14: Communicative Styles Frozen

Grade 9 English Quarter 1 Episode 14 : Communicative Styles Frozen Teacher : Deejay Santiago

Grade 9 English Q1 Ep15: Communicative Styles - Intimate

Grade 9 English Quarter 1 Episode 15: Communicative Styles - Intimate Teacher: Deejay J. Santiago

Grade 9 Math Q1 Ep1: Illustrating Quadratic Equations

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 1: Illustrating Quadratic Equations Teacher: Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep2: Solving Quadratic Equations

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 2: Solving Quadratic Equations Teacher: Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep3: Nature of Roots of Quadratic Equations

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 3: Nature of Roots of Quadratic Equations Teacher Broadcaster: Prince Andrew Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep4: Relation Between the Roots and Coefficients of a Quadratic Equation

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 4: Relation Between the Roots and Coefficients of a Quadratic Equation Teacher: Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep5: Solving Quadratic Equations Not Written in Standard Form

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 5 : Solving Quadratic Equations Not Written in Standard Form Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep6: Solving Equations Transformable into Quadratic Equations

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 6 : Solving Equations Transformable into Quadratic Equations Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep7: Solving Word Problems Involving Quadratic Equations

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 7 : Solving Word Problems Involving Quadratic Equations Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep8: Solving Word Problems Involving Rational Algebraic Equations

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 8 : Solving Word Problems Involving Rational Algebraic Equations Transformable into Quadratic Equation Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep9: Illustrating and Solving Quadratic Inequalities

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 9 : Illustrating and Solving Quadratic Inequalities Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep10: Solving Problems Involving Quadratic Inequalities

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 10: Solving Problems Involving Quadratic Inequalities Teacher: Prince Andrew Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep 11 Modeling Real-life Situations using Quadratic Function

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 11 : Modeling Real-life Situations using Quadratic Function and Representing Quadratic Functions using Table of Values Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep12: Representing Quadratic Function Using Graph and Equation

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 12: Representing Quadratic Function Using Graph and Equation Teacher: Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep13:Transforming Quadratic Function Defined by y=ax²+bx+c into the form y=a(x-h)²+k

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 13: Transforming the Quadratic Function Defined by y=ax²+bx+c into the form y=a(x-h)²+k Teacher: Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep14: Graphing a Quadratic Function Identifying the Direction

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 14 : Graphing a Quadratic Function Identifying the Direction of the Opening of the Parabola, Vertex, Range, Intercepts, and Axis of Symmetry Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep15: The Effects of Changing the Values of a, h, and k on a Quadratic Function

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 15: The Effects of Changing the Values of a, h, and k on the Graph of a Quadratic Function (Part 1) Teacher: Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep 16 The Effects of Changing the Values

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 16 : The Effects of Changing the Values of a,h and k on the Graph of a Quadratic Function (Part 2) Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep 17 Determining the Equation of Quadratic Function

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 17 : Determining the Equation of Quadratic Function Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep 18 Application of Quadratic Function

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 18 : Application of Quadratic Function Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 ESP Q1 Ep1: Tulong sa Bayan Isulong

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1 : Tulong sa Bayan Isulong Teacher : John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep2: Sektor ng Lipunan Salamin ng Pagkatao at Kabutihan

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2 : Sektor ng Lipunan Salamin ng Pagkatao at Kabutihan Teacher : John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep 3 Pagsulong ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa (Part 1)

Grade 9 Edukasyon sa Pagkatao Quarter 1 Episode 3 : Pagsulong ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa (Part 1) Teacher : John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep4: Pagsusulong ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa (Ikalawang Bahagi)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4: Pagsusulong ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa (Ikalawang Bahagi) Teacher: John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep5: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Unang Bahagi)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Unang Bahagi) Teacher: John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep6: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Ikalawang Bahagi)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 6: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Ikalawang Bahagi) Teacher: John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep7: Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 1)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 7 : Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 1) Teacher : John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep8: Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 2)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 8 : Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 2) Teacher : John Lester Briones

Grade 9 Science Q1 Ep1: Transport of nutrients in the respiratory and circulatory system

Grade 9 Science Quarter 1 Episode 1: Transport of nutrients in the respiratory and circulatory system Teacher: Kevin Domingo

Grade 9 Science Q1 Ep 2 Transport of Nutrients in the respiratory and circulatory system

Grade 9 Science Quarter 1 Episode 2 : Transport of Nutrients in the respiratory and circulatory system Teacher : Kevin A. Domingo

Grade 9 Science Q1 Ep3: Healthy Lifestyle

Grade 9 Science Quarter 1 Episode 3: Healthy Lifestyle Teacher : Kevin Domingo

Grade 9 Science Q1 Ep4: Modified Mendelian Ratio Part 1

Grade 9 Science Quarter 1 Episode 4: Modified Mendelian Ratio Part 1 Teacher: Kevin Domingo

Grade 9 Science Q1 Ep5: Modified Mendelian Rations Part 2

Grade 9 Science Quarter 1 Episode 5: Modified Mendelian Rations Part 2 Teacher: Kevin Domingo

Grade 9 Science Q1 Ep 6 Species Extinction and Adaptation

Grade 9 Science Quarter 1 Episode 6 : Species Extinction and Adaptation Teacher : Kevin A. Domingo

Grade 9 Science Q1 Ep 7 Photosynthesis and Cellular respiration Part1

Grade 9 Science Quarter 1 Episode 7 : Photosynthesis and Cellular respiration Part1 Teacher : Kevin A. Domingo

Grade 9 Science Q1 Ep 8 Photosynthesis and Cellular Respiration Part 2

Grade 9 Science Quarter 1 Episode 8 : Photosynthesis and Cellular Respiration Part 2 Teacher : Kevin A. Domingo

Grade 9 Filipino Q1 Ep1: Panitikang Asyano

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 1: Panitikang Asyano Teacher: Jamil Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep2: Elemento ng Maikling Kuwento at Banghay

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 2 : Elemento ng Maikling Kuwento at Banghay Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep3: Pangatnig at Transitional Devices

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 3 : Pangatnig at Transitional Devices Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 4 Takipsilim sa Djakarta : Nobela mula sa Indonesia

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 4 : Takipsilim sa Djakarta : Nobela mula sa Indonesia Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 5 Panitikang Asyano: Timawa

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 5 : Panitikang Asyano: Timawa (Nobela mula sa Pilipinas) Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 6 Katotohanan at Opinyon

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 6 : Katotohanan at Opinyon Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep7: Panitikang Asyano: Ang Punongkahoy (Tula Mula sa Pilipinas)

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 7: Panitikang Asyano: Ang Punongkahoy (Tula Mula sa Pilipinas) Teacher: Jamil Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 8 Panitikang Asyano : Ang Guryon (Tula mula sa Pilipinas)

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 8 : Panitikang Asyano : Ang Guryon (Tula mula sa Pilipinas) Teacher : Carlo Francis Palma

Grade 9 Filipino Q1 Ep 9 Iba't ibang Paraan ng Paghahayag ng Emosyon at Damdamin

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 9 : Iba't ibang Paraan ng Paghahayag ng Emosyon at Damdamin Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 10 Panitikang Asyano: Kay Estella Zeehandelar

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 10 : Panitikang asyano: Kay Estella Zeehandelar (Sanaysay, mula sa Jakarta, Indonesia) Teacher : Jamil Q. Carvajal

Grade 9 Filipino Q1 Ep 11 Panitikang Asyano: Tiyo Simon

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 11: Panitikang Asyano: Tiyo Simon (Dula Mula sa Pilipinas) Teacher : Carlo Francis Palma

Grade 9 Filipino Q1 Ep 12 Panitikang Asyano: Ito Pala Ang Inyo

Grade 9 Filipino Quarter 1 Episode 12 : Panitikang Asyano: Ito Pala Ang Inyo (Dula mula sa Pilipinas) Teacher : Carlo Francis Palma

Grade 9 Music & Arts Q1 Ep 1

Grade 9 Music and Arts Quarter 1 Episode 1 : Vocal and Instrumental Music of Medieval, Renaissance and Baroque Periods Arts Distinct Characteristics, Elements and Principles of Arts during Different Periods Teacher : Jayson Manuel Osong Raffy Berina

Grade 9 Music and Arts Q1 Ep 2

Grade 9 Music Quarter 1 Episode 2 : Vocal and Instrumental Music of Medieval, Renaissance and Baroque Periods (part 2) Arts Western Classical Art Traditions Teacher : Jayson Manuel Osong Raffy Berina

Grade 9 Music Q1 Ep3: Music of Medieval, Renaissance, and Baroque Periods

Grade 9 Music Quarter 1 Episode 3: Music of Medieval, Renaissance, and Baroque Periods Teacher: Jayson Manuel Osong

Grade 9 Arts Q1 Ep 4 Artworks Guided by Techniques and Styles of Western classical Art Traditions

Grade 9 Arts Quarter 1 Episode 4 : Artworks Guided by Techniques and Styles of Western classical Art Traditions Teacher : Wenschil Rosin

Grade 9 PE and Health Q1 Ep 1

Grade 9 Physical Education and Health Quarter 1 Episode 1 : First Aid for Injuries and Emergency in Sports setting (part 1) Health Community and Environmental Health Teacher : Eljay Campos Antonio Maypa

Grade 9 PE and Health Q1 Ep 2

Grade 9 Physical Education and Health Quarter 1 Episode 2 : First Aid for Injuries and Emergency in Sports Setting Health Healthy and Environment Teacher : Eljay Campos Antonio Maypa

Grade 9 PE and Health Q1 Ep 3

Grade 9 Physical Education and Health Quarter 1 Episode 3 : Sports Officiating (part 1) Health Environmental Issues Teacher : Eljay Campos Antonio Maypa

Grade 9 PE and Health Q1 Ep 4

Grade 9 Physical Education and Health Quarter 1 Episode 4 : Sports Officiating (part 2) Health Prevention and Management of Environmental Issues Teacher : Eljay Campos Reziel Gutierez

Grade 9 TLE Q1 Ep 1 Contact Center Services Safety Measures

Grade 9 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 1 : Contact Center Services Safety Measures Teacher : Michael Angelo Maleriado

Grade 9 TLE Q1 Ep2: Understanding Computers

Grade 9 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 2: Understanding Computers Teacher: Michael Angelo Maleriado

Grade 9 TLE Ep3: Basic Parts of a Computer System

Grade 9 TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION Episode 3: Basic Parts of a Computer System Teacher: Sir Michael Angelo Maleriado

Grade 9 TLE Q1 Ep4: Connection of PC Hardware and Peripheral Devices

Grade 9 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 4: Connection of PC Hardware and Peripheral Devices Teacher: Michael Angelo Maleriado

Grade 9 TLE Q1 Ep 5

Grade 9 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 5 : Keyboard Layout and Functions Teacher : Michael Angelo Maleriado

Grade 9 TLE Q1 Ep 6 Basic Computer Operations

Grade 9 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 6 : Basic Computer Operations Teacher : Michael Angelo Maleriado

Grade 9 TLE Q1 Ep 7 Types of Software and Operating System

Grade 9 Technology and Livelihood Education Quarter 1 Episode 7 : Types of Software and Operating System Teacher : Michael Angelo Maleriado