Home / 9th Grade

9th Grade: Social Studies

Grade 9 AP Q1 Ep1: Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 1: Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay Teacher: Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep2: Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang Araw-Araw n Pamumuhay

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 2 : Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang Araw-Araw n Pamumuhay Teacher : Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep3: Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang Araw-Araw na Pamumuhay (Part1)

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 3 : Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang Araw-Araw na Pamumuhay (Part1) Teacher : Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep4: Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay (part 2)

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 4: Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay (part 2) Teacher: Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep 5 Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-Araw-Araw na Pamumuhay

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 5 : Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-Araw-Araw na Pamumuhay Teacher : Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep6: Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang araw araw na Pamumuhay

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 6 : Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang araw araw na Pamumuhay Teacher : Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep7: Iba’t Ibang Sistemang Pang-Ekonomiya

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 7: Iba’t Ibang Sistemang Pang-Ekonomiya Teacher: Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 EP8: Iba't ibang Sistemang Pang-Ekonomiya

Grade 9 AP Quarter 1 Episode 8: Iba't ibang Sistemang Pang-Ekonomiya Teacher: Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep 9 Mga Salik ng Produksiyon at ang Implikasyon nito sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 9 : Mga Salik ng Produksiyon at ang Implikasyon nito sa Pang-araw-araw na Pamumuhay ng Tao Teacher : Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 EP 10 Mga Salik ng Produksiyon at Ang Implikasyon sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Grade 9 AP Quarter1 Episode10 : Mga Salik ng Produksiyon at Ang Implikasyon sa Pang-araw-araw na Pamumuhay Teacher: Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 EP11: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo

Grade 9 AP Quarter 1 Episode 11: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo Teacher: Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 Q1 AP EP12:Mga Salik na nakakaapekto sa Pagkonsumo

Grade 9 AP Quarter 1 Episode12:Mga Salik na nakakaapekto sa Pagkonsumo Teacher: Melody "d-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 EP13: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo (Part3)

Grade 9 AP Quarter 1 Episode13: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo (Part3) Teacher: Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 EP14: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo (Ikaapat na Bahagi)

Grade 9 AP Quarter 1 Episode14: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo (Ikaapat na Bahagi) Teacher: Melody "D-y" Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep15: Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili (Part 1)

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 15: Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili (Part 1) Teacher: Melody Sanchez

Grade 9 AP Q1 Ep16: Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili (Part 2)

Grade 9 Araling Panlipunan Quarter 1 Episode 16: Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili (Part 2) Teacher: Melody Sanchez

Grade 9 Math Q1 Ep12: Representing Quadratic Function Using Graph and Equation

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 12: Representing Quadratic Function Using Graph and Equation Teacher: Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep14: Graphing a Quadratic Function Identifying the Direction

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 14 : Graphing a Quadratic Function Identifying the Direction of the Opening of the Parabola, Vertex, Range, Intercepts, and Axis of Symmetry Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep15: The Effects of Changing the Values of a, h, and k on a Quadratic Function

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 15: The Effects of Changing the Values of a, h, and k on the Graph of a Quadratic Function (Part 1) Teacher: Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep 16 The Effects of Changing the Values

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 16 : The Effects of Changing the Values of a,h and k on the Graph of a Quadratic Function (Part 2) Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 Math Q1 Ep 18 Application of Quadratic Function

Grade 9 Math Quarter 1 Episode 18 : Application of Quadratic Function Teacher : Prince Andrew C. Mangahas

Grade 9 ESP Q1 Ep1: Tulong sa Bayan Isulong

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 1 : Tulong sa Bayan Isulong Teacher : John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep2: Sektor ng Lipunan Salamin ng Pagkatao at Kabutihan

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 2 : Sektor ng Lipunan Salamin ng Pagkatao at Kabutihan Teacher : John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep4: Pagsusulong ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa (Ikalawang Bahagi)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 4: Pagsusulong ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa (Ikalawang Bahagi) Teacher: John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep5: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Unang Bahagi)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 5: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Unang Bahagi) Teacher: John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep6: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Ikalawang Bahagi)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 6: Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Ikalawang Bahagi) Teacher: John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep7: Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 1)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 7 : Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 1) Teacher : John Lester Briones

Grade 9 ESP Q1 Ep8: Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 2)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 1 Episode 8 : Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Part 2) Teacher : John Lester Briones

Grade 9 Science Q1 Ep 6 Species Extinction and Adaptation

Grade 9 Science Quarter 1 Episode 6 : Species Extinction and Adaptation Teacher : Kevin A. Domingo